UGC NET Malayalam Syllabus 2023 | യുജിസി നെറ്റ് മലയാളം സിലബസ്

UGC NET Malayalam Syllabus 2023: National Eligibility Test known as UGC NET is conducted twice a year for the selection of deserving candidates for the post of Assistant Professor and Junior Research Fellowship (JRF) in the Indian Govt. Universities and Colleges.

To prepare for the Malayalam NET exam, you must know the complete NTA UGC NET Syllabus 2023 for Malayalam.

Here we have provided the latest UGC NET Malayalam Syllabus 2023.

UGC NET Malayalam Syllabus 2023

National Testing Agency (NTA) releases the UGC NET syllabus along with the latest notification. 

However, since the UGC NET syllabus for both paper-I and -II was revised by NTA in June 2019, no changes are likely to be made to this year’s NET syllabus.

The subject code for UGC NET Malayalam is 22. It comprises two online papers namely Paper-I & Paper-II with Multiple Choice Questions (MCQ)s.

 • UGC NET Malayalam Paper 1 Syllabus tests teaching and reasoning ability, research aptitude, comprehension, divergent thinking, and general awareness.
 •  UGC NET Malayalam Paper 2 Syllabus is based on Malayalam. It tests your depth of knowledge and expertise in the respective subject.

To crack the NET exam, you must know the syllabus for both the papers and mark the important topics & sub-topics to start your preparation.

UGC NET Malayalam Syllabus For Paper I 2023

UGC NET Syllabus for Malayalam Paper I tests the reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking, and general awareness of the candidate.

UGC NET Malayalam Paper I syllabus will have 50 questions worth 100 marks. The Paper I syllabus has 10 units, and precisely 5 questions will be asked from each unit.

Go through the exam pattern of the UGC NET Malayalam Paper 1 syllabus  mentioned below:

Topics Questions Marks
Part I: Teaching Aptitude 5 10
Part II: Research Aptitude 5 10
Part III: Reading Comprehension 5 10
Part IV: Communication 5 10
Part V: Reasoning (including Maths) 5 10
Part VI: Logical Reasoning 5 10
Part VII: Data Interpretation 5 10
Part VIII: Information & Communication Technology (ICT) 5 10
Part IX: People & Environment 5 10
Part X: Higher Education System: Governance, Polity & Administration 5 10
Total 50 100

[Check Latest UGC NET Syllabus for Malayalam Paper 1]

UGC NET Malayalam Syllabus For Paper II 2023

Here you can check the latest UGC NET Syllabus For Malayalam Paper-II 22.

ഇത ഒന്ന് (Unit 1)

മലയാളസാഹിത്യ- പ്രാരയഭയ

(ഇരുപതായനൂറാറ ണ്ടരരരെയു മലയാളസാഹിത്ിനന്ി്ട ലരി്രയ സ്വഭാണരയ അടിസാനമാകിരരെയു ചലാദ്യ്്ളാാണ്് ദ്ദചശ്്യ)

 • പാട്ടുപ്രസാനയ-നിർണലനയ-ണികാസപരിാണ്ാമ്ൾ-പ്രധാന്ടപെ കൃതതികൾ
 • മാണ്ിപ്രണാളയ-നിർണലനയ-ണർഗീകരാണ്യ- ണികാസപരിാണ്ാമ്ൾആദ്യ്കാലമാണ്ിപ്രണാളകൃതതികൾ- മദ്ധ്കാലമാണ്ിപ്രണാളകൃതതികൾ- ഇണ തമിമരെയുണ്ത്ാസയ- ഈ പ്രസാനിനന്ിൽ്ടപടുന്ന കൃതതികൾ
 • ഇതരകാണ്പ്രസാന്ൾ-ഗാഥ-കിളിപാെ്-പാന-ണഞിപാെ്-പ്രധാനകൃതതികൾ
 • ഗദ്യ്മാതകകൾ-്ാസനഭാഷ-ഭാഷാ്ടകൌടലീയയ- അയബരീചഷാപാഖ്ാനയബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാാണ്യ-മിഷാണ്റിഗദ്യ്യ-മാപിളമലയാളയ
 • മഹാകാണ്യ- ഖണ്ഡകാണ്യ-മുക്തകയ- ണിണർിനന്ന്ൾ
 • സാഹിത്കളരികൾ-ചകരളണർമപ്രസാനയ-്ടകാടു്ങ്ർകളരി- കാണ്ഭാഷാലിനയിൽ പ്രാസണാദ്യരയ പചമലയാളരലനാണാദ്യരയ സൃിച ലലന്ൾ.

ഇത രണ്ട് (UNIT2)

ഇരുപതായ നൂറാറമുതമരെയു മലയാളകണിത

(മലയാളകണിതര്ടട ഇരുപതായനൂറാണ്ടിൽ തടടന്ന ലരി്രയ സ്വഭാണരയഅടിസാനമാകിരരെയു ചലാദ്യ്്ളാാണ്് ദ്ദചശ്്യ)

 • കാല്പനികത-പ്രാരയഭരയ ണികാസപരിാണ്ാമ്ളയ- പ്രധാനകൃതതികൾ
 • കാല്പനികതര്ടട അപലയയ- പ്രതികാല്പനികത-സാമഹികപ്രതിിാബദ്ധതരയ
 • മലയാളകണിതരയ-പ്രധാനകൃതതികളയ ുത്കാരുയ.
 • ആധുനികത- ആഖ്ാനിനന്ിമയ പ്രചമയിനന്ിമയ ണരുിനന്ിയ മാൂറ്ൾപ്രധാനകൃതതികളയ ുത്കാരുയ.
 • ആധുനിചകാിനന്രകണിത- ദ്യളിത്-സ്ത്രീ- പരിസിതി- സസബർ കണിതകൾ
 • മലയാളിനന്ി്ടല ണിണർിനന്നകണിതകൾ

ഇത മന്ന് (UNIT 3)

കഥാസാഹിത്യ

(മലയാളിനന്ി്ടല ്ടലറുകഥ,ചനാണൽ ുന്നീ സാഹിത്യജനുസക്ടള അടിസാനമാകിരരെയുചലാദ്യ്്ളാാണ്് ദ്ദചശ്്യ)

 • മലയാള്ടലറുകഥ- ദ്ദത്ഭണരയ ണളർചരയ-രലനാസചങ്കേത്ൾ-പ്രസാന്ൾആദ്യ്കാലകഥകൾ-നചണാതാനകാലകഥകൾ-ആധുനികകാലയആധുനിചകാിനന്രകാലയ-ഭാരകത്വപരിാണ്ാമരയ മലയാള്ടലറുകഥരയ-്ടലറുകഥാണിണർിനന്ന്ൾ
 • ചനാണൽ-ദ്ദത്ഭണരയ ണളർചരയ-ആദ്യ്കാലയ-നചണാതാനകാലയ-ആധുനികകാലയആധുനിചകാിനന്രകാലയ-ഭാരകത്വപരിാണ്ാമരയ ചനാണമയ-ചനാണൽ ണിണർിനന്ന്ൾ

ഇത നാല് (UNIT 4)

ദൃ്്കലരയ സാഹിത്രയ

(രയഗചണദ്യിരയ സാഹിത്രയ തമിമരെയു ബന്ടിനന് മുുനിർിനന്ിരരെയുതയ സാഹിത്്ടിനന്സണിച്ഷമായി പ്രതിനിധീകരികന്നതമായ ചലാദ്യ്്ളാാണ്് ഈ ഭാഗയ ലക്മാകന്നത് )

 • ആെകഥരയ കഥകളിരയ-ലരി്യ-ആെകഥാകൃത്കളയ കൃതതികളയ-കഥകളി-രയഗാണതരാണ്യ- ചണഷയ-ണാദ്യ്യ-അഭിനയയ-സയഗീതയ-ആദ്യ്കാലസചങ്കേത്ൾസണിച്ഷരയഗ്ൾ
 • തരെയുൽ-ലരി്യ-ണിണിധയിനയ തരെയുമകൾ-നമ്ാരുയ തരെയുൽക്തികളയപിൽകാല തരെയുൽക്തികൾ-ചണഷയ-ണാദ്യ്യ
 • മലയാളനാടകയ -പ്രാരയഭയ-കൂ്യ കൂടിയാെരയ-ആദ്യ്കാലനാടക്ൾണിണർിനന്ന്ൾ-അജനുകരാണ്്ൾ-പ്രഹസന്ൾ-ചസാചശ്്നാടക്ൾലണിട്ടുനാടകയ-പാഴ് സി നാടകചണദ്യിരയ ബാ്ടലരയ- സാമഹികനാടകയ-പ്രശ്നനാടകയപരീകാണ്നാടകയ-അസയബനനാടകയ-തനതനാടകയ-ദ്യളിത് നാടകയ-സ്ത്രീനാടകയപരിസിതിനാടകയ-രയഗചണദ്യിര്ടട ലരി്യ-നാടകകളരികൾ-നാടകസമിതികൾ
 • തിരകഥരയ സിനിമരയ-ലരി്യ-രലനാസചങ്കേത്ൾ ൾ – മലയാളിനന്ി്ടല പ്രധാനതിരകഥകൾ-അജനുകല്പനയ-ലലചി്ഗാന്ൾ-സിനിമര്ടട ണിണിധണിഭാഗ്ൾ

ഇത അഞ് (UNIT 5)

നാചടാടിണിിാനീയയ

(ചഫാക് ചലാർ നിർണലനയ,സിദ്ധാനയ,സമീപനയ,ണർഗീകരാണ്യ,പരിാണ്ാമയ ുന്നിണി പുറചമകലര്ടടരയ രയഗചണദ്യിര്ടടരയ സാഹിത്ിനന്ി്ട രയ തനതസയസാര്ടിനന്അടിസാനമാകിരരെയു ചലാദ്യ്്ളാാണ്് ദ്ദചശ്്യ)

 • ചഫാക് ചലാർ നിർണലനയ-സിദ്ധാനയ-സമീപനയ-പരിാണ്ാമയനാചടാടികലാനിർണഹാണ്യ-അജനുഷ്ഠാനഅജനുഷ്ഠാചനതരനാചടാടികലാനിർണഹാണ്്ൾ
 • ണാ്ടമാഴിണഴകയ- സ്ലി-പഴ്ടഞാല്ല്-കടങ്കേഥ-മുിനന്ശ്ശികഥകൾ-പുരാവൃിനന്്ൾഐതിഹ്്ൾ-നാടുപാട്ടുകൾ
 • അജനുഷ്ഠാന-അജനുഷ്ഠാചനതരനാടക്ൾ-പറചാണ്ൂറ്-പടയാണ്ി-മുടിചയൂറ്-ദ്യാരികണധയ-രുധിരചകാലയ-തിറ-ഗശിക-ലിമാനകളി-ചകാതാമരിയാെയ-്ടതയയഭൂതചകാലയ-്ടപാറാട്ടുകൾ

ഇത ആറ് (UNIT 6)

മലയാളനിരപാണ്യ

(മലയാളനിരപാണ്ിനന്ി്ട ദ്ദല്പിനന്ിണികാസയ, സ്വഭാണയ ുന്നിണ്ടയ അടിസാനമാകിരരെയുചലാദ്യ്്ളാാണ്് ദ്ദചശ്്യ)

 • പുസ്തകാഭിപ്രായയ-നിരപാണ്യ-ണിമർ്നയ-ദ്ദപന്ാസയ ുന്നിണര്ടട പ്രാരയഭരംെയപ്്ളയ മാസികകളയ നൽകിയ സയഭാണന
 • നിരപാണ്ിനന്ി്ട ആദ്യ്രംെയ-സാഹിത്ചപാഷാണ്ിനന്ിജനുയ പരിഷരാണ്ിനന്ിജനുയമലയാളനിരപാണ്യ നൽകിയ സയഭാണനകൾ-ആദ്യ്കാലനിരപാണ്ിനന്ി്ടസ്വഭാണയ-ആദ്യ്കാലനിരപകർ-്ടപൌരസ്ത്നിരപാണ്രമാരരെയു ബനയ
 • പാശാത്നിരപാണ്സിദ്ധാന്ള്ടട കടെണരണ്-്ടലറുകഥ-ചനാണൽ തട്ിയസാഹിത്യജനുസക്ടളകറിച്ചുരെയു ധാരാണ് നൽകന്നതിൽ നിരപാണ്യ ണഹിച പങ്കേ്
 • പ്രചമയരയ രപരയ തമിമരെയു ബന്ടിനന്കറിച് മലയാളനിരപാണ്ിനന്ിമണ്ടായലർച- സാഹിത്ിനന്ി്ട പ്രതിിാബദ്ധത്ടയപൂറിരരെയു ലർചപാരമര്സാഹിത്ചബാധരയ ണർിനന്മാനകാലസാഹിത്രയ തമിമരെയു താരതമ്യ.
 • ആധുനികത- ആധുനികഭാരകത്വയ രപ്ടപടുിനന്ിയതിൽ നിരപാണ്ിനന്ിജനുരെയുപങ്കേ്- ആധുനികാനനരസാഹിത്പ്രസാനിനന്ി്ട കടെ ണരണ്-നിരപാണ്ിനന്ി്ടണർിനന്മാനകാലയ- ദ്യളിത്-സ്ത്രീ-പരിസിതിണിമർ്ന്ൾ,യനപ്രിയസാഹിത്പഠനയ- സയസാരപഠനയ- തർജ്ജമാപഠനയസാഹിത്ലരി്ണിിാനീയയ

ഇത ഏഴ് (UNIT 7)

മൂറ് സാഹിത്ണിഭാഗ്ൾ

(താ്ടഴ്ടകാടുിനന്ിരികന്ന മൂറ് സാഹിത്ണിഭാഗ്ള്ടട സ്വഭാണരയ മലയാളസാഹിത്ിനന്ിൽഇണര്ടട സാനരയ അടിസാനമാകിരരെയു ചലാദ്യ്്ൾ ദ്ദചശ്്യ)

 • യീണലരി്യ-ആത്മകഥ-യാ്ാണിണരാണ്യ–സർണകലാ്ാലയി്ടലഗചണഷാണ്ലരി്യ-ണിിാനചകാ്യ-നിരംറ-സസബർസാഹിത്യകാരിചകചർ-താരതമ്സാഹിത്പഠനയ-ണിണർിനന്നപഠനയ

ഇത ുെ് (UNIT 8)

ഭാഷാ്ാസ്ത്രരയ ണ്ാകരാണ്രയ

(ഭാഷാ്ാസ്ത്രയ, ണ്ാകരാണ്യ ുന്നീ പഠനചമഖലകൾ അടിസാനമാകിരരെയു ചലാദ്യ്്ളാാണ്്ദ്ദചശ്്യ)

 • പ്രാലീനഭാരതിനന്ി്ടല ഭാഷാപഠനരീതികൾ- പ്രരക്തഭാഷാ്ാസ്ത്രയഭാഷാകക്കൾ- ഭാഷാചഗാ്്ൾ- സ്വനണിിാനയ-രപണിിാനയണാക്ണിിാനയ- അർതണിിാനയ- ഭാഷാചഭദ്യണിിാനയ –സാമഹികഭാഷാ്ാസ്ത്രയ- പരിസിതിഭാഷാ്ാസ്ത്രയ-ണയ്ീയഭാഷാ്ാസ്ത്രയകമ്യൂചെഷാണ്ൽ ലിയഗ്വികിസ്- സധഷാണ്ികഭാഷാ്ാസ്ത്രയ
 • മലയാളഭാചഷാല്പിനന്ിസിദ്ധാന്ൾ-ദ്രാണിഡഭാഷകൾ-തമിതയ മലയാളരയതമിമരെയു സായാത്സണയാത്്ൾ-കക്ാണിഭയനയ- നാമ്ള്ടടരയകിയകള്ടടരയ കാര്ിനന്ിൽ മലയാളിനന്ിന് സയസതിനന്ിൽ നിെരെയുണ്ത്ാസ്ൾ-മലയാളണ്ാകരാണ്ഗ്്ൾ- സ്വര്ൾ-ണ്യഞന്ൾ-നാമരപയലിയഗയ-ണലനയ-ണിഭക്തി-ണിഭക്ത്ാഭാസയ-തദ്ധിതയ- കിയാരപയ-പർണകിയഅപർണകിയ- കാലയ-പ്രകാരയ- പ്രചയാഗയ-പ്രകൃതതി-നിചഷധയ-അജനുപ്രചയാഗയചഭദ്യകയ-സനി-സമാസയ

ഇത ഒമത് (UNIT 9)

സാഹിത്സിദ്ധാന്ളയ ്ടസൌനര്്ാസ്ത്രരയ

(സാഹിത്സിദ്ധാന്്ടളരയ ്ടസൌനര്സങ്കേല്പ്്ടളരയ ആധാരമാകിരരെയു ചലാദ്യ്്ളാാണ്്ദ്ദചശ്്യ. പ്രധാന സസദ്ധാനികർ, ഗ്്ൾ, സങ്കേല്പന്ൾ ുന്നിണയിൽ നിെരെയുചലാദ്യ്്ളായിരികാണ്യ.)

 • പായിരയ-്ടപാതപായിരയ തട്ി നനലിൽ പറരന്ന കാണ്സങ്കേൽപ്ൾ-്ടതാൽകാപിയിനന്ി്ടല ്ടപാരുളതികാരയ-കാണ്ണിഭയനയ-തിാണ്സങ്കേല്പയ-്ടമയ്പാട്-ദ്ദണമ-്ടതാസട-ണണയ
 • കണി-ഭാരകു-കാണ്ചഹതകൾ-കാണ്നിർണലനയ-കാണ്പ്രചയായനയ-ധ്വനി-രസയ-അലങ്കോരയ- രീതി-ഗാണ്യ-ണചകാക്തി-അജനുമാനയ-ഔലിത്യ-പ്രധാന്ടപെവൃിനന്്ളയ അലങ്കോര്ളയ
 • ക്ലാസ്സിസിസയ-നിചയാക്ലാസ്സിസിസയ-്ടറാമാ ിസിസയ-നാല്വറലിസയസിയബലിസയ-ഇയപ്രഷാണ്ിസയ-റിയലിസയ-ചസാഷ്ലിക് റിയലിസയ-മാർസിസയസർറിയലിസയ-ുസ്പ്രഷാണ്ിസയ- ുസികുഷ്ലിസയ-സ്ട്രക്ചറലിസയ- ചപാക്സ്ട്രക്ചറലിസയ-ചമാചഡാണ്ിസയ- മചനാണിിാനീയയ-ചപാക്ചമാചഡാണ്ിസയഅപനിർമാാണ്യ-ചകാളനീയാനനരണാദ്യയ-സ്ത്രീണാദ്യയ- ദ്യളിത് ണാദ്യയപരിസിതിണിിാനീയയ-ഇതര സാഹിത്സമീപന്ൾ

ഇത പിനന്് (UNIT 10)

ചകരളസയസാരയ

(ചകരളിനന്ി്ട സായസാരികലരി്ിനന്ിന് പ്രാമുഖ്യ നൽകി്ടകാണ്ട് സാമഹികരയ മതപരരയരാഷ്ട്രീയരമായ ഇട്ടപടമക്ടള ആദദ്യമാകിരരെയു ചലാദ്യ്്ളാാണ്് ദ്ദചശ്്യ)

 • സായസാരികലരി്നിർമിതിര്ടട ദ്ദപാദ്യാന്ൾ-ഭൂമി്ാസ്ത്രരയഅധിണാസചമഖലകളയ-ചഗാ്സയസതി
 • പ്രാലീനരാഷ്ട്രീയസയസാരയ- സയരംകാലയ-കലച്ഖരകാലയ-നാട്ടുരായ്്ൾണിചദ്യ്ാധിപത്യ-സ്വാതന്സമരയ-ഭരാണ്നണീകരാണ്യ-ഐക്ചകരളപിറണി –യനാധിപത്ഭരാണ്യ
 • സാമഹികസയസാരയ-കൃതഷി-ഭകാണ്യ-പാർപിടയ-ണസ്ത്രയ-ദ്യായകമയ-ണിചനാദ്യ്ൾയാതിണ്ണസ-സാമിനന്ികരംടന-്ടതാഴിൽസയസതി-്ടതാഴിലാളിപ്രസാന്ൾ-്ടപാതണിദ്യ്ാഭ്ാസിനന്ി്ട ണ്ാപനയ-ണിണിധണിിാനചമഖലകളയചകരളസയസാരരയ-കലകൾ-ചകരളയ ഇരുപ്ടിനന്ാന്നായ നൂറാണ്ടിൽആചഗാളീകരാണ്രയ ചകരളസയസാരരയ-സായസാരികസാപന്ളയപ്രസാന്ളയ-മാതഭാഷാപരിചപാഷാണ്യത്്ൾ-സായസാരികരയഗ്ടിനന്അയഗീകാര്ളയ പുരസാര്ളയ.
 • മത്ള്ടട സയഭാണന-ഹിനമതയ-സയനമതയ-കിസമതയ-ഇസ്ലായമതയ-യഹൂദ്യമതയ– മതനചണാതാനപ്രസാന്ളയ നായകരുയ-ചകരളസയസാരിനന്ി്ടമചതതരസ്വഭാണയ
 • മാധ്മസയസാരയ-അചടി-പ്രസാധനയ-പാഠപുസ്തകനിർമാാണ്യയാ്ാസയണിധാനയ-ആ്യണിനിമയരീതികൾ-തപാൽ-പ്്ളയ മാസികകളയചറഡിചയാ, ്ടടലിണിഷു-നണമാധ്മ്ൾ

[Download UGC NET Malayalam Paper 2 Syllabus New PDF ]

UGC NET Malayalam Old Syllabus

The UGC NET examination old syllabus which was applicable till December 2018 can be downloaded in pdf format from the following link.

Kindly note that this syllabus is considered outdated and is now not applicable for the upcoming UGC NET examination in Malayalam.

You can use it only for your reference purpose.

[Download UGC NET Malayalam Paper 2 Syllabus Old PDF ]

Other Important Study Materials for UGC NET Malayalam

You should have the following study materials to boost your exam preparation for the NTA UGC NET Malayalam Exam.

UGC NET Malayalam Exam Pattern 2023

UGC NET Malayalam Exam have two papers, i.e., Paper 1 and Paper 2.

Here you can know the facts about UGC NET Malayalam Exam 2023

Particulars UGC NET Paper-I Overview
UGC NET Paper-II Overview
Exam mode Online Online
Exam duration 3 hours (180 minutes)
Type of paper Common for all candidates Subject-specific questions
Total Questions 50 100
Type of questions MCQs; 4 options with only 1 correct option
MCQs; 4 options with only 1 correct option
Total marks 100 200
Marking scheme 2 marks for the correct answer
0 for an incorrect answer
2 marks for the correct answer
0 for an incorrect answer
Language of paper English and Hindi Malayalam

Important Points About UGC NET Malayalam Exam Pattern:

 • The Test will have two papers. Both papers will consist of objective-type, multiple-choice questions.
 • There will be no break between papers.
 • you will get 2 marks for each correct response,
 •  There is no negative marking for an incorrect response.
 • No marks will be given for questions Unanswered.

Benefits Of Latest NTA UGC NET Malayalam Syllabus 2023

For any preparation to be successful, knowing the syllabus and exam pattern is essential. You can definitely score more with the proper use of the NTA UGC NET Malayalam Syllabus.

Some notable benefits from the new NTA UGC NET Malayalam 22 Syllabus are as below:

 • NTA UGC NET Malayalam Syllabus covers all topics that are important for the examinations.
 • NTA UGC NET Syllabus for Malayalam also mentions the weightage allotted to different units and chapters, knowing which you may form a strategy for preparing for chapters with high or low weightage.
 • The question paper format is also explained in the syllabus.
 • Having a clear understanding of your syllabus and the weightage of various sections will definitely help you decide how much time you should dedicate to each section.
 • Generally, the exam papers for each course are designed as per the syllabus prescribed for that course.
 • So, preparing according to the topic and instructions mentioned in the syllabus obviously helps to crack the exam with good scores.

We have covered the detailed guide on NTA UGC NET Malayalam Syllabus 2023. Feel free to ask us any questions in the comment section below.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *